HMI操作面板产品比较

产品型号 屏幕尺寸 室内室外 屏 显: 串口 以太网端口 扩展
CR30000400000310 4" 室内 480 x 272 3 1 SD卡插槽
CR10000400000210 4" 室内 480 x 272 2 1 不包含
G07C0000 7" 室内 800 x 480 3路隔离 1 1 SD + 5模块插槽
G07S0000 7" 户外 800 x 480 3路隔离 1 1 SD + 5模块插槽
CR30000700000420 7" 室内 800 x 480 4 2 SD卡插槽
CR10000700000210 7" 室内 800 x 480 2 1 不包含
G09C0000 9" 室内 800 x 480 3路隔离 1 1 SD + 6模块插槽
G09C1000 9" 室内 800 x 480 3路隔离 2 1 SD + 6模块插槽
CR10001000000210 10“ 室内 800 x 600 2 1 不包含
CR30001000000420 10“ 室内 800 x 600 4 2 SD卡插槽
G10C0000 10“ 室内 640 x 480 3路隔离 1 1 SD + 7模块插槽
G10C1000 10“ 室内 640 x 480 3路隔离 2 1 SD + 7模块插槽
G10R0000 10“ 室内 800 x 600 3路隔离 1 1 SD + 7模块插槽
G10R1000 10“ 室内 800 x 600 3路隔离 2 1 SD + 7模块插槽
G10S0000 10“ 户外 640 x 480 3路隔离 1 1 SD + 7模块插槽
G10S1000 10“ 户外 640 x 480 3路隔离 2 1 SD + 7模块插槽
G12S1100 12“ 户外 1280 x 800 4路隔离 2 1 SD + 8模块插槽
G12C0000 12“ 室内 1280 x 800 3路隔离 1 1 SD + 8模块插槽
G12C1100 12“ 室内 1280 x 800 4路隔离 2 1 SD + 8模块插槽
CR30001500000420 15“ 室内 1024 x 768 4 2 SD卡插槽
G15C0000 15“ 室内 1024 x 768 3路隔离 1 1 SD + 8模块插槽
G15C1100 15“ 室内 1024 x 768 4路隔离 2 1 SD + 8模块插槽